Адвокат

Славко Петлески

Адвокатот Славко Петлески е магистер од областа на казнено право, при универзитетот Кирил и Методиј на правниот факултет Јустинијан Први во Скопје.

Магистрирал во 2016 година на тема ,,Влијанието на Европскиот налог за апсење врз македонското казнено процесно право”.

Во периодот од 2016 до 2017 година работи како волонтер во Основен суд Прилеп, а по полагањето на правосудниот испит започнува со работа како теренски правник во Транзитниот Центар ,,Табановце”, како дел од невладина организација во партнерство со UNHCR на проект за заштита на правата на бегалците во Република С. Македонија.

Застапување во постапки од областа на СЕМЕЈНО ПРАВО

• РАЗВОД НА БРАК
• СТАРАТЕЛСТВО
• ВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЖРТВИ ОД СЕМЕјНО НАСИЛСТВО
• ДОВЕРУВАЊЕ НА ДЕТЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ИЗДРШКА (АЛИМЕНТАЦИ]А)
• ОСТАНАТИ ПРАВА ОД БРАЧНА И ВОНБРАЧНА ЗАЕДНИЦА

Застапување во постапки од областа н ИМОТНО-ПРАВНИ ОДНОСИ

• Распределба на имот за време на жибот
• Постапки за имот стекнати во брак
• Права на сопственост
• Права на службеност
• Вознемирување на сопственост
• Нарушено Владние
• Управување со ствар

Застапување во постапки од областа на НАСЛЕДНО ПРАВО

• Оставинска постапка
• Тестаментално располагање
• Права на нужен дел
• Права на скриен наследник

Застапување во сите фази на КРИВИЧНА ПОСТАПА

• Состав на приватни кривични тужби
• Состав на кривични пријави
• Состав на редовни и вонредни правни лекови

Застапување во постапки од областа на ОБЛИГАЦИОНОТО ПРАВО

• Состав на секаков тип на договори
• Надомест на штета
• Стекнување без основ
• Право на осигурување
• Советување при состав и учество во • преговарање за сотав на договор

Застапување во постапки од областа на ТРУДОВОТО ПРАВО (РАБОТНИ ОДНОСИ)

• ЗАСТАПУВАНЕ И СОСТАВ НА АКТИ ВО ПРЕДСУДСКА И СУДСКА ФАЗА ( ТУЖБИ, МОЛБИ, БАРАНА, ПРИГОВОРИ, РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ)
• ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
• ИСПЛАТА НА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ
• ИСПЛАТА НА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО

После долгото теренско искуство и директна работа со луѓе од ранлива категорија за заштита на човековите права, кариерата ја продолжува со работа како дел од адвокатско друштво во период од една година, се до моментот на чувствување на потребата да отвори своја адвокатска канцеларија.

Адвокатот има учевствувано на над 30 работилници за човекови права, семинари и други конференции од областа на правото и меѓународната безбедност во државата и ширум Европа.

Одлично говори англиски јазик, српско-хрватски јазик, бугарски јазик, а има делумно познавање од албански и италијански јазик.

Scroll to Top